Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović odlukom je utvrdio organizacione jedinice i formacije MUP-a iz kojih će zaposleni, uz zahtev, imati mogućnost da ostvare pravo na starosnu penziju pod uslovom da imaju 15 godina efektivno provedenih na tim poslovima i jedinicama i navršenih 45 godina života. To su sledeće organizacione jedinice i formacije: SAJ, Žandarmerija, JSO, PTJ, PJM i PJP.

Izmenama i dopunama Zakona o policiji, utvrđene su pretpostavke da zaposleni u MUP-u ostvare pravo na starosnu penziju pre ispunjenja opštih uslova za sticanje prava na starosnu penziju.

Naime, novim članom – 173a Zakona o policiji propisano je da se izuzetno od propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, po potrebi službe, policijskom službeniku koji radi ili je radio na specifičnim, odnosno operativnim poslovima i kojima dalji rad na tim poslovima ili u tim organizacionim celinama nije više moguć usled posebnih uslova rada ili uslova radnog mesta, a koji navrši 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima, odnosno radnim mestima u Ministarstvu na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, uz zahtev, može prestati radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije.

Istim članom je propisano da će ministar odlukom utvrditi organizacione celine u kojima se obavljaju ili su se obavljali poslovi u smislu ostvarivanja prava na sticanje prava na starosnu penziju po ovim uslovima.

Među zaposlenima je dugo vremena i pre dopune Zakona o policiji vladala velika zainteresovanost za ovu materiju, a ona je dopunom zakona samo pojačana. Bilo je mnogo „proverenih“ informacija i nedoumica.

Te nedoumice svojom odlukom (od 13.4.2018) je razrešio ministar donošenjem odluke kojom je utvrdio organizacione celine na koje će se primenjivati član 173a Zakona o policiji:

— Specijalna antiteroristička jedinica,
— Žandarmerija,
— Jedinica za specijalne operacije (JSO) i
— Protiv-teroristička jedinica (PTJ).

Takođe, član 173a Zakona o policiji će se odnositi i na angažovanje u Posebnoj jedinici milicije (PJM) i Posebnoj jedinici policije (PJP), ukoliko su članovi tih jedinica obavljali specifične, odnosno operativne poslove.

Postupak ostvarivanja prava na penziju je sledeći. Zaposleni će podnositi zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju pod ovim uslovima, a o zahtevu će odlučivati ministar, ceneći potrebu službe, a na osnovu prethodno pisanog mišljenja direktora policije. To znači da ovo pravo neće moći ostvariti svi koji ispunjavaju ove opšte uslove i podnesu zahtev, već će se najpre izvršiti procena broja zaposlenih kojima MUP može omogućiti ostvarivanje ovog prava (ukupno i po svakoj organizacionoj jedinici posebno), tj. procena potrebnog broja zaposlenih neophodnih za funkcionisanje službe, pa će se u skladu sa tim vršiti odgovarajuća selekcija onih koji su podneli zahteve.

Kako je odluka na snagu stupila odmah po donošenju, to svi zainteresovani zahtev mogu podneti već danas.

Predstoji donošenje instrukcije kojom će se detljanije urediti postupak ostvarivanja prava na ovu vrstu penzije, kao i visine iznosa penzije.

Podsećamo da će se odredbe člana 173a Zakona o policiji primenjivati zaključno sa 31.12.2018. godine, nakon čega prestaju da važe, tj. pravo na ostvarivanje starosne penzije pod ovim uslovima može se ostvariti zaključno sa tim datumom.

NAPIŠITE KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime