Vlada Srbije usvojila je na sednici pre nekoliko dana novu uredbu o karijernom napredovanju policijskih službenika. Uredba definiše javan postupak napredovanja u policiji, propisuje uslove karijernog razvoja i napredovanja policijskih službenika.

Karijerno napredovanje u policiji smatra se jednim od ključnih pravila u profesionalizaciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i jačanju integriteta policije. Glavni razlog za donošenje ovakvog pravila jeste sprečavanje takozvanih političkih napredovanja koja su se dešavala prethodnih decenija. Preciznije, napredovanje u policiji će biti moguće samo na osnovu propisanih pravila, jednakim za sve zaposlene i neće moći da se dešava da neko preskoči po tri stepenika u policijskoj hijerarhiji, piše Politika.

Prva ovakva uredba je doneta u februaru 2017. godine, a sada, najnovijom odlukom vlade, samo je jasnije definisana. Dodata su pravila da rukovodilac proverava ispunjenost uslova za sticanje narednog čina ili zvanja, i ukoliko utvrdi ispunjenost, obrazac predloga dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici za poslove ljudskih resursa, radi donošenja akta o napredovanju.

Takođe, ukoliko rukovodilac utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za sticanje čina ili zvanja, obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu za poslove ljudskih resursa. Akt o sticanju narednog čina ili zvanja donosi se najkasnije u roku od mesec dana. Novom uredbom propisano je i da aktom o prestanku radnog odnosa u MUP-u istovremeno zaposleni gubi čin ili zvanje.

Jedna od ključnih stvari u uredbi jeste da efektivni radni staž nije jedini uslov za napredovanje u neposredno viši čin ili zvanje, već je neophodno da kandidat ispuni i druge uslove u vezi sa odgovarajućim stepenom obrazovanja, uspešno završenom obukom, odnosno položenim ispitom za nivo rukovođenja, godinama provedenim u prethodnom činu ili zvanju, prosečnom trogodišnjom ocenom koja ne može biti niža od „ističe se – četiri”.

Takođe, bitno u napredovanju jeste i to da se vreme provedeno u činu ili zvanju s nižim stepenom obrazovanja ne računa za napredovanje, prilikom premeštaja na radno mesto s višim stepenom obrazovanja.

Uredbom je propisano i određivanje činova i zvanja policijskih službenika, u skladu sa ranije usvojenim Zakonom o policiji. Ovom uredbom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, propisano je da mlađi policajac postaje mlađi vodnik policije, a mlađi policajac 1. klase dobije zvanje vodnika policije. Policajac 1. klase, ubuduće će se zvati vodnik 1. klase, a mlađi policijski narednik postaje zastavnik policije.

Mlađi policijski narednik 1. klase postaće zastavnik 1. klase, a policijski narednik 1. klase dobiće čin potporučnika. Policijski inspektor i viši policijski inspektor postaju poručnici, dok samostalni policijski inspektor dobija zvanje kapetana.

Glavni policijski inspektor će imati čin majora, dok policijski savetnici postaju potpukovnici. Glavni policijski savetnik od sada će imati čin pukovnika. Generali ostaju generali.

Policijskim službenicima kojima je određen ovakav čin ili zvanje priznaće se da imaju položene obuke za čin, odnosno stručne ispite za nivoe rukovođenja.

Policajci će moći da se prijave na interni konkurs bez položenog stručnog ispita za viši nivo rukovođenja, potrebnog za radno mesto na koje se prijavljuje do 1. januara 2019. godine.

Policajac koji bude izabran na internom konkursu, biće u obavezi da stručni ispit položi u roku od tri meseca od dana raspoređivanja ili premeštaja. Ako ne položi stručni ispit u roku, biće raspoređen ili premešten na radno mesto za koje ispunjava uslove.

Nakon 1. januara 2019. godine, policijski službenik je u obavezi da prilikom prijavljivanja na interni konkurs ispuni sve uslove potrebne za rad na radnom mestu na koje se prijavljuje.

NAPIŠITE KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime